SÁRA-fidnu / SÁRA-hanke

Suomenkielinen hankekuvaus löytyy alempaa.

SÁRA – Sápmelaččaid buresbirgen ja oassálašvuohta: buresbirgenbálvalusat oasálašvuođa nannemisfitnus čielggadit riikaviidosaččat sápmelaččaid bálvalusaid dili ja suokkardit, mo eatnigielat ja sámekultuvrii vuođđuduvvon bálvalusat sáhttet nannet sápmelaččaid ovttaveardásašvuođa ja oasálašvuođa bargomárkaniin. Fidnu ollašuhtto áiggis 1.8.2015-31.7.2018 ja dat vuodju sápmelaččaid bálvalusaide Roavenjárggas, Oulus, Tamperes, Jyväskyläs ja Helssegis. Ulbmilin lea ovddidit gávpotsápmelaččaid vejolašvuođaid váikkuhit bálvalusaid plánemii ja sisdollui. Fidnu lea oassi sápmelaččaid viidát buresbirgenbálvalusaid guoskevaš dutkanollisvuođa. SÁRA bohtosat veardádallojuvvot jo ovdal sámeguovllus ollašuhtton dutkamuša bohtosiidda, vai oažžut riikkaviidosaš gova dilis.

Dutkandiehtu ávkkástallojuvvo buresbirgenbálvalusaid ovddidemiin nu, ahte bálvalusat válddášedje vuhtii sámekultuvrra erenomáš iešvuođaid ja vástidivčče miehtá Suoma ássi sápmelaččaid árgabeivviid dárbbuide. Seammás diehtu doarju ovttaveardásašvuođa čuovvuma. SÁRA-fitnus geavahuvvot eamiálbmotdiehtagiid metodat dieđu buvttadeamis ja ehtalaš dutkangeavádagat, maid Lappi universitehta sámedutkamuša oahppoávnnas lea leamaš ovddideamen.

Sápmelaččaid buresbirgenbálvalusain leat juo guhká váillahuvvon dutkandieđut. Dárbu dihtui lea gávnnahuvvon ee. Sámedikki nannen Sápmelaččaid sosiála- ja dearvvašvuođasuorggi ovddidanprográmmas. Dutkamuša plánen álggahuvvui jagis 2009 ovttas sámedikkiin, Sámisoster rs:in, Sámi oahpahusguovddážiin ja Lappi universitehta sosiálabargu oahppoávdnasiin. Dutkanfitnu vuosttas oassi, mii guoskkai sámeguovllu, ollašuhttui jagiin 2012-2013 Sosiála- ja dearvvašvuođaministeriija ruhtademiin. Raporta Buorre eallin: sápmelaččaid buresbirgen ja buresbirgenbálvalusat sáhttá lohkat dáppe.

Lappi universitehta koordinere fitnu ja dat ollašuhtto ovttas sámedikki ja sámeservviiguin. Fitnu stivrenjoavkkus leat láhtut sámedikkis, sámeservviin, Lappi buohccedikšunbires, Dearvvašvuođa ja buresveadjima lágádusas, Helssega, Roavvenjárgga ja Oulu gávpogiin ja Sosiála- ja dearvvašvuođaministeriijas. Fitnu ruhtadit Eurohpá sosiálaruhtarádju (ESR), Lappi buohccedikšunbire (LSHP) ja Lappi universitehta.

~~~

SÁRA – Saamelaisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus: hyvinvointipalvelut osallisuuden vahvistamisessa – hankkeessa selvitetään valtakunnallisesti saamelaisten palvelutilanne ja tarkastellaan, miten omakieliset ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut voivat lisätä saamelaisten yhdenvertaisuutta ja työmarkkinaosallisuutta. Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2015 – 31.7.2018 ja siinä keskitytään saamelaisten palveluihin Rovaniemellä, Oulussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Helsingissä. Tavoitteena on edistää kaupunkisaamelaisten mahdollisuuksia vaikuttaa palveluiden suunnitteluun ja sisältöön. Hanke on osa laajempaa saamelaisten hyvinvointipalveluja koskevaa tutkimuskokonaisuutta. Hankkeen ja sen yhteydessä toteutettavan kyselyn tuloksia vertaillaan aiemmin saamelaisalueella toteutetun tutkimuksen tuloksiin, jotta saadaan valtakunnallinen kokonaiskuva.

Tutkimustietoa käytetään hyvinvointipalvelujen kehittämiseen siten, että ne huomioivat paremmin saamelaiskulttuurin erityispiirteet ja vastaavat eri puolilla Suomea asuvien saamelaisten arjen tarpeisiin. Samalla tieto tukee yhdenvertaisuuden seurantaa. SÁRA-hankkeessa sovelletaan alkuperäisansojen tiedontuotantomenetelmiä ja eettisiä tutkimuskäytäntöjä, joita on kehitetty Lapin yliopiston saamentutkimuksen oppiaineen toimesta.

Saamelaisten hyvinvointipalveluista on jo pitkään kaivattu tutkimustietoa. Tiedontarve on todettu mm. Saamelaiskäräjien vahvistamassa Saamelaisten sosiaali– ja terveysalan kehittämisohjelmassa. Tutkimuksen suunnittelu aloitettiin vuonna 2009 yhteistyössä Saamelaiskäräjien, Sámisoster ry:n, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen sekä Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaineen kanssa. Tutkimushankkeen ensimmäinen osa, joka koski saamelaisten kotiseutualuetta, toteutettiin vuosina 2012–2013 Sosiaali– ja terveysministeriön rahoituksella. Raportti Buorre eallin: saamelaisten hyvinvointi ja hyvinvointipalvelut on luettavissa täällä

Mainokset