Sámegielat bálvalusaide dárbu olles Suomas / Saamenkielisille palveluille tarvetta koko Suomessa

Suomagillii vuollin / Suomeksi alempana

 

Jo badjel beali Suoma sápmelaččain orru sámeguovllu olggobealde, meastá 200 sierra gielddas. SÁRA bohtosiin boahtá ovdan, ahte sámeguovllu olggobeallái leat šaddan erenomáš sámeváibmosat. Ovdamearkka dihte Roavvenjárgii, Oului, oaivegávpotguvlui ja Tampere ja Jyväskylä guvluide leat šaddan váibmosat, mat aktiivvalaččat ovddidit sámegielaid ja sámekultuvrra. Sámeváibmosiid šaddan dihto gávpogiidda lea dagahan maid dárbbu ordnet dain gávpogiin sámegielat bálvalusaid, erenomážit sámegielat árabajásgeassima ja sámegielaid oahpahusa. Gávpogiid bálvalusvuogádagain leamaš bággu reageret ođđa dárbbuide.

 

Bálvalusaid ordnejeaddjit leat jo álgán ohcat ođđalágan čovdosiid, dego ovdamearkka dihte Helssegis, gos álggahii mannan vahkus vuosttas guovttegielat sáme-suomaluohká sámeguovllu olggobealde. Dálá bálvalusat leat goit dušše vuosttas lávki. SÁRA jearahallanskovi vástádusain bođii ovdan, ahte sámegielat árabajásgeassima sámeguovllu olggobealde háliidivčče geavahit vihta gearddi eanet vástideaddjit, go veardida daidda vástideddjiide, geat dál geavahit dan bálvalusa.

 

Sámegielat bálvalusaid dárbu sámeguovllu olggobealde lea bissovaš

 

SÁRA jearahallandutkamušas bođii ovdan čielga treanda das, ahte nuorat ahkebuolvvat háliidit geavahit sámegielat bálvalusaid eanet go boarrásut ahkebuolvvat. Dat oidno dál erenomážit nuorra bearrašiid dárbbašan árabajásgeassin- ja skuvlabálvalusain, muhto maid sosiála- ja dearvvašvuođabálvalusain. Dutkamušas bođii ovdan maid dat, ahte dušše unna oassi gávpogiin orru sápmelaččain pláne fárrema sámeguvlui. Orru, ahte sámegielat ja sámekultuvra leat sajáiduvvamin oassin gávpogiid ja daid bálvalusvuogádagaid.

 

 

 

Jo yli puolet Suomen saamelaisista asuu saamelaisalueen ulkopuolella, lähes kahdessasadassa eri kunnassa. SÁRAn tuloksissa nousee esiin, että saamelaisalueen ulkopuolelle on muodostunut muutamiin kaupunkeihin isompia saamelaiskeskittymiä. Esimerkiksi Rovaniemelle, Ouluun, pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Jyväskylään on muodostunut aktiiviset saamen kieliä ja saamelaiskulttuuria ylläpitävät saamelaisyhteisöt. Saamelaisten keskittyminen tiettyihin kaupunkeihin on tuonut mukaan tarpeen järjestää saamenkielisiä palveluita, erityisesti saamenkielistä varhaiskasvatusta ja saamen kielten opetusta. Kaupunkien palvelujärjestelmien on ollut pakko reagoida muutokseen.

 

Palvelunjärjestäjät ovat jo lähteneet etsimään uudenlaisia ratkaisuja, kuten esimerkiksi Helsingissä, jossa aloitti viime viikolla ensimmäisenä kaupunkina saamelaisalueen ulkopuolella kaksikielinen saame-suomi-luokka. Tämänhetkiset saamenkieliset palvelut ovat kuitenkin vasta alkua. SÁRAn yselytutkimuksessa tuli ilmi, että saamenkielistä varhaiskasvatusta haluaisi käyttää viisinkertainen määrä vastaajia suhteessa siihen, ketkä palvelua nyt käyttävät.

 

Saamenkielisten palvelujen tarve saamelaisalueen ulkopuolella on pysyvä ilmiö

 

SÁRAn kyselytutkimuksessa tuli esiin selkeä trendi siinä, että nuoremmat ikäluokat ovat vanhempia halukkaampia käyttämään saamenkielisiä palveluita. Tämä näkyy nyt erityisesti nuorten perheiden tarvitsemissa varhaiskasvatus- ja koulupalveluissa, mutta sama trendi koskee myös sosiaali- ja terveyspalveluita. Tutkimuksessa selvisi myös, että vain harva kaupungissa asuva saamelainen suunnittelee muuttoa saamelaisalueelle. Näyttäisi siltä, että saamen kielet ja saamelainen kulttuuri ovat tulleet kaupunkeihin ja niiden palvelujärjestelmiin jäädäkseen.

 

Mainokset

BUORRE EALLIN GÁVPOGIS-SEMINÁRA / HYVÄ ELÄMÄ KAUPUNGISSA-SEMINAARI 13.9.2018

Suomagillii vuollin / Suomeksi alempana

 

BUORRE EALLIN GÁVPOGIS – SÁPMELAČČAID BURESBIRGEN JA BÁLVALUSAT SÁMEGUOVLLU OLGGOBEALDE – seminára,

Juhlatila M6, Mannerheimintie 6A, Helsset, 13.9.2018, d.12-19. Sáhttá čuovvut maid streama bokte. 

 

Sápmelaččat orrot meastá juohke gielddas miehtá Suoma. Sápmelaččaid árgabeaivái váikkuhit seammá áigge vásáhusat ovddit jagiid assimilerenpolitihkas ja maid doaivagat sirdit iežaset giela ja kultuvrra boahttevaš buolvvaide. Máŋggat sápmelaččat leat buktán ovdan, ahte dárbbašit sámegielat bálvalusaid ássanbáikkisteaset.

 

Lappi universitehta SÁRA-fidnu lea golmma jagi áigge dutkan ovttas sámeguovllu olggobealde orru sápmelaččaiguin, makkár sajádat bálvalusain lea sápmelaččaid árgabeaieallimis ja mo bálvalusat sáhtášedje doarjut sin buresbirgema ja kultuvrralaš gullevašvuođa. SÁRA-fidnu loahppasemináras almmustahttit deháleamos dutkanbohtosiid viiddis jearahallandutkamušas ja ságastallat geavatlaš vásáhusain vai gávdnat ođđa čovdosiid bálvalusaide.

Almmuheapmi boradeami várás maŋimustá 29.8.2018 čujuhusas https://www.webropolsurveys.com/S/E3842E2CBC32648A.par

 

12.00 Seminára rahpan

Tiina Sanila-Aikio, ságajođiheaddji, Sámediggi

12.20 Sámegielat sosiála – ja dearvvašvuođabálvalusat boahttevuođas

Viveca Arrhenius, sosiálaráđđeolmmoš, Sosiála- ja dearvvašvuođaministeriija

12.40 SÁRA – sápmelaččaid buresbirgen ja ovttaveardásašvuohta

bohtosat SÁRA-fitnus

13.00 Oslo sámiid gávpogin

Oslo sámiid searvi 

13.20 ”Dat lea albma giella” – sámegielat gávpogiin

bohtosat SÁRA-fitnus

13.35 Mo birget bálvalusaiguin – sápmelaččaid hutkás čovdosat árgabeaieallimis

bohtosat SÁRA-fitnus

 

14.10-14.30 gáfeboddu

 

14.30 Guovttegielat suoma-sámegiela oahpahus Helssega bajásgeassin ja skuvlema doaibmasuorggis

Satu Koistinen, pedagogalaš áššedovdi, Helssega gávpot

14.45 Sámesearvvi kommeantasáhkavuorru

15.00 Sámi váibmosat – sápmelaččaid ođđalágan gullevašvuođat gávpogiin

bohtosat SÁRA-fitnus

15.30 Vásáhusat searvedoaimmas Roavvenjárggas

Outi Paadar, Mii ry

 

16- 17 boradeapmi (almmut ovddalgihtii)

 

17.00 Jávohis vásáhusat  – sápmelaččaid vásihan vealaheapmi

bohtosat SÁRA-fitnus

17.30  ”Gal mun birgen” – vealaheami váikkuhusat gávpotbirrasis

Petra Laiti, Suoma Sámi Nuorat

17.50 Ságastallan ja loahppasánit

 

—-

 

HYVÄ ELÄMÄ KAUPUNGISSA – SAAMELAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT SAAMELAISALUEEN ULKOPUOLELLA –seminaari

Juhlatila M6, Mannerheimintie 6A, Helsinki, 13.9.2018, klo 12-19. Voi seurata myös streamina. 

Saamelaisia asuu lähes jokaisessa kunnassa eri puolilla Suomea. Saamelaisten arkeen vaikuttavat samaan aikaan kokemukset aiempien vuosikymmenien sulauttamispolitiikasta ja toiveet siirtää oma kieli ja kulttuuri tuleville sukupolville. Yhä useammat saamelaiset ovat tuoneet esiin tarvitsevansa saamenkielisiä palveluita asuinpaikassaan.

 

Lapin yliopiston SÁRA-hanke on kolmen vuoden ajan yhteistyössä saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaisten kanssa tutkinut, millaista arki on saamelaisalueen ulkopuolella, millainen paikka palveluilla on saamelaisten arjessa ja miten palvelut voisivat tukea heidän hyvinvointiaan ja kulttuurista osallisuuttaan. SÁRA-hankkeen loppuseminaarissa julkistetaan tärkeimpiä tutkimustuloksia laajasta kyselytutkimuksesta ja keskustellaan käytännön kokemuksista etsien uusia palveluratkaisuja.

 

Ilmoittautuminen ruokailua varten viimeistään 29.8.2018 osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/E3842E2CBC32648A.par

 

12.00 Seminaarin avaus

Tiina Sanila-Aikio, puheenjohtaja, Saamelaiskäräjät

12.20 Saamenkieliset sosiaali- ja terveyspalvelut tulevaisuudessa

Viveca Arrhenius, sosiaalineuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö

12.40 SÁRA – saamelaisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus

tuloksia SÁRA-hankkeesta

13.00 Oslo sámiid gávpogin / Oslo saamelaisten kaupunkina

Oslo sámiid searvi  / Oslon saamelaisten yhdistys

13.20 ”Tää on ihan oikea kieli” – saamen kielet kaupungeissa

tuloksia SÁRA-hankkeesta

13.35 Mo birget bálvalusaiguin – saamelaisten luovat ratkaisut arjessa

tuloksia SÁRA-hankkeesta

 

14.10-14.30 kahvitauko

 

14.30 Kaksikielinen suomi-saame opetus Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, Helsingin kaupunki

14.45 Saamelaisyhdistyksen kommenttipuheenvuoro

15.00 Sámi váibmosat – saamelaisten uudenlaiset yhteisöllisyyden muodot kaupungeissa

tuloksia SÁRA-hankkeesta

15.30 Vásáhusat searvedoaimmas Roavvenjárggas / Kokemuksia yhdistystoiminnasta Rovaniemellä

Outi Paadar, Mii ry

 

16- 17 ruokailu (ilmoittaudu ennakkoon)

 

17.00 Jávohis vásáhusat  – saamelaisten kokema syrjintä

tuloksia SÁRA-hankkeesta

17.30  ”Gal mun birgen” – vealaheami váikkuhusat gávpotbirrasis / “Kyllä minä pärjään”  – syrjinnän vaikutukset kaupunkiympäristössä

Petra Laiti, Suoma Sámi Nuorat

17.50 keskustelua ja loppusanat