Sápmelaččaid vásáhusat bálvalusaid ovddideami vuođđun / Saamelaisten kokemukset palvelujen kehittämisen pohjaksi

Álbmotealáhatlágadusa sámegielat bálvalusat leat dál moadde beaivvi ságastahttán sosiála medias. Ságastallan álggii, go ÁEL šállošii , ahte olbmot geavahit dan sámegielat bálvalusaid unnán.  SÁRA fuomášuhttii, ahte sáhka ii leat das, ahte olbmot eai háliidivčče geavahit sámegielat bálvalusaid muhto dutkamušaid  vuođul olbmot eai vealtatkeahttá háliit geavahit bálvalusaid dakkár hámis, mo dat leat dál ordnejuvvon . SÁRA hástalii ÁELa váldit sápmelaččaid mielde hábmet bálvalusaid nu, ahte dat buorebut vástidit sápmelaččaid dárbbuide.  ÁEL lea dál lohpidan váldit hástalusa vuostá. SÁRA lea ilus ÁELa jođánis reageremis.

 

Maŋimus beivviid áigge olbmot leat olu muitalan sin vásáhusaid ja čuolmmaid ÁELa bálvalusain. Orru, ahte olbmot duođai háliidit geavahit bálvalusaid. Dat ságastallan ja olbmuid vásáhusat sáhtášedje leat buorre vuolggasadji bálvalusaid ovddideapmái.

 

Dat, man álki bálvalusaid lea oažžut ja geavahit, váikkuhit olu olbmuid beaivválaš válljejumiide bálvalusaid ektui. Lassin maid dat, man hohpolaš ja dehálaš áššis lea sáhka, váikkuhit válljejumiide. Álo ii leat sáhka albma válljenvejolašvuođas, vaikko nu sáhtášii jurddašit. Jos bálvalusa oažžu iežas eatnigillii dušše dihto vahkkobeaivvis, sáhttágo áššehaš vuordit dan rádjái vai háliidago son dikšut ášši dalán? Nama leago bálvalusaid ja skoviid álki gávdnat neahtas? Sáhttágo skoviid deavdit sámegillii vai fertego skoviid printet? Fertego máhttit suomagiela, vai sáhttá diŋgot sámegielat dulkka ovddalgihtii? Gii dulko persovnnalaš áššiid ja gulahallágo áššehaš eiseválddiin?

 

Ovdamearkka dihte daid gažaldagaid bokte lea ávkkálaš ovttas sámi áššehaččaiguin dutkat ÁEL:a sámegielat bálvalusaid doaibmama ja hutkat ođđa čovdosiid dasa, mo bálvalusat doaimmašedje buorebut. Ovdamearkka dihte earálágan máhcahan- ja kommenterenvejolašvuođaid sáhttá viehka álkit fállat neahtas.

 

Sámi giellaláhka ja dan bokte vuoigatvuohta oažžut sámegielat bálvalusaid lea leamaš fámus jagis 2003. Áigi goit rievdá ja olbmuid dárbbut bálvalusaid ektui muhttašuvvet, nugo dál sáhttá fuomášit das, mo dárbu dikšut áššiid neahtas lea boahtán ovdan. Nugo buot bálvalusaid, maid sápmelaččaid guoskevaš bálvalusaid birra lea buorre čoaggit jeavddálaččat máhcahaga vai dihtet, leatgo bálvalusat bisson olbmuid muhttašuvvi dárbbuid mielde. ÁEL čájeha dál buorre ovdamearkka. Livččiigo dat juoidá mas maid eará eiseválddit sáhtášedje geahččat ovdamearkka?

 


 

Kansaneläkelaitoksen saamenkieliset palvelut ovat nyt muutaman päivän ajan puhuttaneet sosiaalisessa mediassa. Keskustelu alkoi, kun Kela pahoitteli, että ihmiset käyttävät vain vähän sen tarjoamia saamenkielisiä palveluita. SÁRA huomautti, että kyse ei ole siitä, etteivätkö ihmiset haluaisi käyttää saamenkielisiä palveluita, mutta tutkimusten  perusteella ihmiset eivät välttämättä halua käyttää palveluita sellaisessa muodossa, jossa niitä nyt tarjotaan. SÁRA haastoi Kelan ottamaan saamelaiset mukaan palvelujen kehittämiseen niin, että palvelut vastaisivat paremmin saamelaisten tarpeeseen.  Kela on luvannut ottaa haasteen vastaan.  SÁRA on iloinen Kelan nopeasta reagoinnista.

 

Viimeisten päivien aikana ihmiset ovat kertoneet paljon kokemuksistaan ja ongelmistaan Kelan palveluihin liittyen. Vaikuttaa, että saamelaiset todella haluavat käyttää palveluita. Tämä keskustelu ja ihmisten kokemukset voisivat olla hyvä lähtökohta palvelujen kehittämiselle.

 

Palvelujen saavutettavuus ja käyttäjäystävällisyys vaikuttavat olennaisesti ihmisten päivittäisiin palveluvalintoihin. Lisäksi palvelutarpeen kiireellisyys ja tärkeys ohjaavat päätöstä. Aina ei ole kyse todellisesta valinnanmahdollisuudesta, niin kuin äkkiä tulee ajatelleeksi. Jos omakielistä palvelua saa vain tiettynä päivänä viikossa, voiko asiakas odottaa siihen asti vai haluaako hän saada asiansa käsiteltäväksi jo aiemmin? Entä ovatko palvelut ja lomakkeet helposti löydettävissä netissä? Voiko lomakkeita täyttää netissä saamenkielisinä vai täytyykö tulostaa ja asioida paperilomakkeen avulla? Täytyykö asiakkaan osata suomen kieltä, jotta voi tilata saamenkielisen tulkin puhelinpalvelun kautta etukäteen? Kuka tulkkaa arkaluonteisia asioita ja miten tulee ymmärretyksi?

 

Muun muassa näiden kysymysten kautta on hyödyllistä lähteä yhdessä saamelaisten kehittäjäasiakkaiden kanssa tarkastelemaan Kelan saamenkielisten palvelujen käytettävyyttä sekä löytää uusia ratkaisuja palvelumuotoilujen parantamiseksi. Erilaiset nettipohjaiset, palaute- ja keskustelualustat tarjoavat joustavia ja suhteellisen helposti toteutettavia ratkaisuja tämän toteutukseen.

 

Saamen kielilaki ja sen kautta oikeus saada saamenkielisiä palveluita on ollut voimassa vuodesta 2003. Aika ja ihmisten tarpeet palvelujen suhteen kuitenkin muuttuvat, kuten nyt voi huomata siitä, miten nettiasioinnin tarve on noussut esiin. Kuten kaikista palveluista, myös saamelaisia koskevista palveluista on hyvä kerätä säännöllisesti palautetta, jotta tiedetään, ovatko palvelut pysyneet ihmisten muuttuvien tarpeiden mukana. Kela näyttää nyt hyvää esimerkkiä. Olisiko siinä jotain, mistä muut viranomaiset voisivat katsoa mallia?

 

Mainokset