Artihkal dutkanetihka birra / Artikkeli tutkimusetiikasta

SÁRA-fitnu Lydia ja Tuuli čáliiga artihkkala dutkanetihka birra. Artihkkala sáhttá lohkat dáppe / SÁRA-hankkeen Lydia ja Tuuli kirjoittivat artikkelin tutkimusetiikasta. Artikkelin voi lukea täällä.

Mainokset

Seminára sámi doaibmahehttejuvvon olbmuid vuoigatvuođain / Seminaari saamelaisten vammaisten oikeuksista

 

Leatgo doaibmahehttejuvvon sápmelaččain earálágan hástalusat go eará doaibmahehttejuvvon olbmuin? Fállágo sámekultuvrra man nu lágan erenomáš vejolašvuođaid dahje návccaid doaibmahehttejuvvon olbmuide? Maid gielalaš ja kultuvrralaš erenomáš iešvuođaid galggašii váldit vuhtii, go ollašuhttit ja čuovvut Ovttastuvvan Našuvnnaid doaibmahehttejuvvon olbmuid soahpamuša (CRPD)?

 

ON:id doaibmahehttejuvvon olbmuid soahpamuš (CRPD), man Suopma ratifiserii geassemánus 2016, nanne doaibmahehttejuvvon olbmuid vejolašvuođaid mearridit iežaset eallimis ja lasiha sin vejolašvuođaid oassálastit servodaga doaimmaide ovttaveardásaččat earáiguin. Dat gáibida earret eará heivvolaš bálvalusaid, fysalaš birrasa hehttehusaid haga ja dieđu oažžuma. Soahpamuša vuolggasadjin leat olbmuid gaskasaš ovttaveardásašvuohta ja dásseárvu, earálágánvuođa gudnejahttin, doaibmahehttejuvvon olbmuid dohkkeheami oassin olbmuid máŋggaláganvuođa ja doaibmahehttejuvvon mánáid vuoigatvuođaid gudnejahttin.

 

Sámi doaibmahehttejuvvon olbmuid vuoigatvuođat- seminára lágiduvvo 10.11.2016 Lappi universitehtas Roavvenjárggas ovttas Nordens Välfärdcenteriin  ja Lappi universitehta, Eurohpá sosiálaruhtaráju ruhtadan SÁRA-fitnuin. Semináras gieđahallat erenomáš gažaldagaid, mat laktásit sámi doaibmahehttejuvvon olbmuid sajádahkii, gullat ođđaseamos davviriikkalaš dutkamušain ja oažžut dieđu mo ON ovddida doaibmahehttejuvvon olbmuid sajádaga. Lassin gullat  vásáhussáhkavuoruid ja servviid sáhkavuoruid das, mo lea bajásšaddat doaibmahehttejumiiguin sámi servošis.

 

Seminára prográmma ja almmuheapmi dáppe

 

Lassedieđut: Lydia Heikkilä +35840 484 4080; Elsa Laiti-Hedemäki +35840 484 4162, ovdanamma.sohkanamma@ulapland.fi

 

—-

Kohtaavatko saamelaistaustaiset, eri tavoin vammaiset ihmiset toisenlaisia haasteita kuin muut vammaiset henkilöt? Tarjoaako saamelaiskulttuuri joitain erityisiä mahdollisuuksia tai voimavaroja vammaisille ihmisille? Mitä kielellisiä ja kulttuurisia erityispiirteitä tulisi ottaa huomioon, kun YK:n vammaisten henkilöiden sopimusta (CRPD) pannaan täytäntöön ja seurataan?

Suomen kesäkuussa 2016 ratifioima YK:n vammaisten henkilöiden sopimus (CRPD) vahvistaa vammaisten ihmisten oikeuksia määrätä omasta elämästään sekä lisää heidän mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskunnan eri osa-alueiden toimintoihin yhdenvertaisesti muiden kanssa. Tämä tarkoittaa muun muassa palvelujen parempaa soveltuvuutta, fyysinen ympäristön esteettömyyttä ja tiedon saantia. Sopimuksen lähtökohtina ovat ihmisten välinen yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, erilaisuuden kunnioittaminen, vammaisten henkilöiden hyväksyminen osana ihmisten moninaisuutta sekä vammaisten lasten oikeuksien kunnioittaminen.

Saamelaisten vammaisten oikeudet – seminaari järjestetään 10.11.2016 Lapin yliopistolla yhteistyössä Nordens Välfärdcenterin ja Lapin yliopiston SÁRA-hankkeen (ESR) kanssa. Seminaarissa tarkastellaan saamelaisten vammaisten ihmisten asemaan liittyviä erityiskysymyksiä, kuullaan uusimpia pohjoismaisia tutkimuskuulumisia sekä saadaan tietoa YK:n toimintatavoista eri tavoin vammaisten ihmisten aseman edistämiseksi. Lisäksi kuullaan kokemusasiantuntijoiden ja kansalaisjärjestöjen puheenvuoroja siitä, millaista on kasvaa vammaisena saamelaisyhteisössä.

Seminaariohjelma ja ilmoittautuminen täällä.

Lisätietoja: Lydia Heikkilä 040-484 4080; Elsa Laiti-Hedemäki 040-484 4162, etunimi.sukunimi@ulapland.fi